Onze webshop is tijdelijk offline. Bedankt voor je geduld!

 • Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Welkom op TERREBLEUE.COM

Bedankt voor jouw bezoek aan TERREBLEUE.COM en het lezen van ons privacy beleid. TERREBLEUE.COM wordt beheerd door DEDIRES N.V. met kantoren in de 's Gravendreef 24, 9810 Nazareth, België, KBO-nummer 0464.214.383 hierna vernoemd als 'Dedires' of 'wij'.

Deze privacyverklaring legt uit welke informatie Dedires verzamelt op deze website en hoe Dedires deze gegevens gebruikt. Deze verklaring is deel van onze algemene voorwaarden en geldt voor alle gebruikers van TERREBLEUE.COM, ongeacht of je een bestelling plaatst.


1. Algemeen

Dedires erkent de bezorgdheid van onze online bezoekers met betrekking tot de privacy. Dat is waarom wij te allen tijde persoonlijke gegevens strikt verwerken volgens dit privacy beleid en de Belgische Privacywet[1].  Dedires stelt zich middels huidige privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Dedires.


2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonlijke gegevens die Dedires verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.

Wanneer je een order plaatst op TERREBLEUE.COM, verzamelen wij volgende gegevens:

 • Accountgegevens: naam, voornaam, emailadres
 • Adresgegevens en telefoonnummer
 • Betalings en kredietkaartinformatie

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, verzamelen wij volgende gegevens:

 • Emailadres

Wanneer je een foto uploadt om een kleurencomplilment te ontvangen, wordt je foto verwijderd na de sessie.

Het kan gebeuren dat wij uw gegevens doorkrijgen van een vriend(in) die u opgeeft voor een bepaalde actie. Dan verzamelen wij volgende gegevens:

 • Naam, voornaam en emailadres


3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken we die?

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens voor specifieke en rechtmatige doeleinden.

Zo verwerken wij persoonlijke gegevens om bestellingen te verwerken, voor marketingdoeleinden, voor het beheer van klantenrelaties en voor statistische doeleinden:

 • Beheer van bestellingen, levering en facturatie: Wij verwerken persoonsgegevens teneinde de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Statistische doeleinden: Wij verwerken persoonsgegevens voor het verbeteren van onze website. Zo nemen wij persoonsgegevens op in anonieme statistieken, waarbij de identiteit van specifieke personen niet kan worden achterhaald. We beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang, zijnde het voortdurend kunnen verbeteren van onze dienstverlening.
 • Marketingdoeleinden: Wij kunnen je emailadres en/of adres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties en promoties, doch enkel en alleen indien je hiertoe je expliciete, voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Indien wij je e-mailadres van een derde hebben bekomen, versturen wij je éénmalig de actie waarna je de uitdrukkelijke keuze hebt om je toestemming te geven voor verder informatie.

Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar je begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij je persoonsgegevens niet mogen verwerken. Tevens kunnen wij te allen tijde vragen om meer gegevens, bv. categorie voorkeur, leeftijd en speciale data zoals verjaardagen, enz. voor profiel- en marketingdoeleinden. Het verstrekken van deze informatie is geheel vrijwillig. Occasioneel kunnen wij je om feedback vragen over het gebruik of de services van onze website om zo de website verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

We kunnen jouw communicatie gebruiken voor trainingsdoeleinden en kwaliteitscontrole.


4. E-mail en marketing berichten

We begrijpen dat niemand een inbox vol ongewenste e-mails wil. Daarom zullen wij je alleen e-mailen om je op de hoogte te houden van jouw bestelling of je te informeren over wezenlijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden of privacyverklaring. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om je hieromtrent te mailen, zo dienen wij je tijdig te verwittigen aangaande de stand van zaken omtrent je bestelling en willen wij steeds open communiceren met jou omtrent onze werkwijze en algemene voorwaarden.

Zoals hoger aangehaald, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, maar enkel en alleen indien je hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven.

Indien je je ingeschreven hebt op onze nieuwsbrieven, dan zal je de TERREBLEUE.COM nieuwsbrief en e-mail marketing berichten ontvangen.

Je toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder motivering en gratis. Bij e-mailberichten kan dit door onderaan op de voorziene ‘uitschrijven’-link te klikken. Bij marketingmateriaal per post kan dit door te mailen naar privacy@terrebleue.com


5. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Dedires doet er alles aan om online shoppen op TERREBLEUE.COM zo veilig mogelijk te maken.

Dedires gebruikt een gecodeerde beveiligde internetverbinding om jouw betaling te beschermen wanneer je online koopt. Deze verbinding codeert en beschermt de gegevens die je ons zendt via het internet. Je zal bovenaan in jouw browser een sloticoontje opmerken wanneer deze verbinding actief is. Je kan op dit icoontje klikken om informatie te verkrijgen over de digitale certificaat registratie.

Je zal eveneens opmerken dat de URL bovenaan in jouw browser begint met 'https' in plaats van 'http:'. Dit betekent dat de veilige modus actief is.

In geen geval kan Dedires aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Dedires zorgt er tevens voor dat haar werknemers enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken of indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.


6. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Zij mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen jou en ons en hebben niet het recht de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij je daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Om jouw bestelling te verwerken en jouw aankopen af te leveren kunnen we relevante persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan de vervoerders, opslagfaciliteiten, banken en creditcard serviceverleners die wij gebruiken. Behalve bv. jouw naam, adres en e-mailadres geven wij onze vervoerder jouw telefoonnummer zodat hij je op de hoogte kan houden van de afleverdatum- of tijd van jouw bestelling.

In geval van fraudepreventie, kunnen wij jouw informatie niet alleen naar de banken en creditcard service verleners sturen, maar ook naar de officiële autoriteiten. Te allen tijde wanneer wij informatie vrijgeven ter voorkoming van fraude, blijft deze beveiligd.

Dedires zal nimmer jouw gegevens doorverkopen aan derden voor marketing doeleinden.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Dedires, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Dedires failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden door welke de bedrijfsactiviteiten van Dedires geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.


7. Duur van de verwerking

Dedires zal jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Wij verwerken jouw kredietkaart informatie, maar bewaren deze niet.


8. Jouw rechten

Onderstaande rechten kunnen door jou worden uitgeoefend door ons te contacteren via privacy@terrebleue.com, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

 • Recht van toegang en rectificatie:

Je hebt het recht gratis toegang te verkrijgen tot jouw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te rectificeren.

 • Recht van verwijdering en beperking:

Tevens heb je het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen. Je erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je kan ons ook verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van bezwaar:

Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Hiervoor dien je wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

Je kan je ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoef je geen motivatie op te geven.

 • Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschik je over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

 • Recht om klacht in te dienen:

Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL.

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

commission@privacycommission.be

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen voor een rechtbank.


Indien je nog andere vragen hebt over ons privacy beleid, gelieve met ons contact op te nemen.


[1] Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998.

Contact