Gratis retourneren

24u Thuislevering

Gratis verzending vanaf €175

Beveiligde betaling

Boetiek als retourpunt

 • Home
 • Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT TERRE BLEUE

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Dedires, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9810 Eke, ’s Gravendreef 24 (hierna “Terre Bleue” genoemd).
 2. Terre Bleue behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Terre Bleue kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Terre Bleue.
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Terre Bleue zijn zonder verhaal.
 4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Terre Bleue, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Terre Bleue, voor te leggen.
 5. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 5 dagen na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Terre Bleue behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Terre Bleue enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Terre Bleue om toepassing te maken van artikel 9.
 8. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Terre Bleue zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Terre Bleue uit te sluiten.
 10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Terre Bleue de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 11. De persoonsgegevens die Terre Bleue verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in het databestand voor intern gebruik en/of voor direct mailing van Terre Bleue kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.
 12. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.
 13. De wedstrijd loopt van 01/04/2023 tot en met 27/04/2023 in alle Terre Bleue boetieks.
 14. De winnaars worden begin mei persoonlijk per mail verwittigd.

EIGENDOMSRECHTEN

Indien de deelname aan de wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,…) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze zending geen inbreuk zal maken op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden.

De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn in de inzending. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aanspraken van derden in dit geval.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de organisator. De deelnemer doet hiermee afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.


24u Thuislevering

Voor 18u besteld, morgen in huis

Gratis retourneren

Gratis retourneren binnen 30 dagen

Gratis verzending vanaf €175

Bij jou thuis of op het werk

Beveiligde betaling

100% veilig betalen

Boetiek als retourpunt

Ook gratis via onze boetieks

Hulp nodig?